Contact

+31 (0) 6 25 47 62 67
info@verlichtingvantoen.nu

Rijksweg 85
6998 AG Laag-Keppel

BTW: 8578 12 208 B01
KvK: 69274606

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en offertes die tot stand komen tussen de klant en Verlichting van Toen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij het gebruik van onze website verlichtingvantoen.nu
 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Verlichting van Toen behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden aan te passen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Verlichting van Toen erkend.

 

Artikel 2: Prijzen

 1. Alle prijzen op de Verlichting van Toen site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele administratiekosten.
 3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of toeleverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 3: Betaling

 1. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u op het door u opgegeven emailadres de factuur. Op dit moment biedt Verlichting van Toen alleen de betalingsmethode vooruitbetaling via bankoverschrijving, bankcontact en iDEAL aan. Gelieve bij uw overschrijving uw klantnummer en bestelnummer op te geven. Verlichting van Toen streeft ernaar uw bestelling binnen 6 weken na ontvangst van uw betaling te versturen.
 2. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, zal Verlichting van Toen uw bestelling niet realiseren.

 

Artikel 4: Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. In het kader van de regels van de koop op afstand betreft de leveringstermijn officieel maximaal 30 dagen. Verlichting van Toen streeft ernaar uw bestelling binnen 6 weken na ontvangst van uw betaling te versturen. Bij afwijkende levertijd ontvangt u van ons bericht. Als blijkt dat een bestelling niet of alleen gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, doordat het bestelde niet meer leverbaar is of vertraging heeft, ontvangt u van ons bericht.
 3. Verlichting van Toen verstuurd via externe transporteurs.
 4. De verzendkosten worden tijdens het afrekenen van uw bestelling aan u doorberekend. Bedrag is afhankelijk van de zwaarte en grootte van de order. Voor bestellingen die buiten Nederland moeten worden afgeleverd, kunt u voor de verzendkosten contact met mij opnemen.
 5. Gedurende het transport van de producten zal Verlichting van Toen het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering is Verlichting van Toen niet meer verantwoordelijk en zal dit risico op u overgaan.
 6. Alle op de webshop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5: Ruilen of retourneren

 1. Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te ruilen of te retourneren. Mits deze onbeschadigd is en voorzien is van de originele verpakking en informatieve kaartjes. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. In het geval van het assortiment van verlichtingantoen.nu hebben we het in alle gevallen over maatwerk. Het retourneren van Verlichting van Toen producten is daarom niet mogelijk.

 

Artikel 6: Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Verlichting van Toen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Verlichting van Toen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Verlichting van Toen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.
 6. Verlichting van Toen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 7. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 7: Gegevensbeheer

 1. U dient er voor zorg te dragen dat uw gegevens zoals uw adresgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer actueel en volledig zijn. Bij gebruikmaking van onze website en onze diensten geeft u aan hier wettelijk bevoegd toe te zijn.
 2. Verlichting van Toen gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte informatie en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Verlichting van Toen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 3. Als u een bestelling plaatst bij Verlichting van Toen, dan zullen we uw gegevens opnemen in ons klantenbestand.
 4. Indien u uw gegevens uit ons bestand wilt laten verwijderen dan kunt u dit kenbaar maken via info@verlichtingvantoen.nu.
 5. Verlichting van Toen maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van onze mailinglijst te verwijderen.

Artikel 8: Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Verlichting van Toen en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Verlichting van Toen op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. Verlichting van Toen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 9: Garantie en conformiteit

 1. De door Verlichting van Toen te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden aan deze producten bij normaal. Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het product geschikt is voor gebruik.
 2. Verlichting van Toen staat er voor in dat de producten voldoen aan de vermelde specificaties op de website.
 3. U dient het/de geleverd(e)e product(en) bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat het/de product(en) ondeugdelijk of incompleet is/zijn, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending) dit schriftelijk of via email bij Verlichting van Toen kenbaar te maken.
 4. Eventuele gebreken dienen binnen 48 uur na levering aan Verlichting van Toen schriftelijk of via email te worden gemeld en dient een duidelijk omschrijving  van het gebrek te bevatten. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging
  ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 5. Indien vaststaat dat er een gebrek is en dit tijdig is aangegeven is zal Verlichting van Toen na ontvangst retourzending kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging of het aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst goederen terugstorten. Terugzending dient te geschieden in originele onbeschadigde verpakking inclusief alle bijbehoren.
 6. Verlichting van Toen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid. Deze garantie geldt niet indien:
  A) en zolang de afnemer jegens Verlichting van Toen in gebreke is;
  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
  C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld;
  D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 10: Afbeeldingen en specificaties

 1. Gegevens betreffende de afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Verlichting van Toen gelden slechts bij benadering. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 11: Overmacht

 1. Verlichting van Toen is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Verlichting van Toen evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Verlichting van Toen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Verlichting van Toen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Verlichting van Toen is beperkt tot hetgeen in dit artikel omschreven is.
 2. Verlichting van Toen is niet aansprakelijk voor schade door ontstaan door verkeerd gebruik. In de specificaties van de lampen staan de afmetingen genoemd. Bij zware lampen dient u rekening te houden met de manier van ophangen. Een zware lamp kunt u niet aan een gipsen plafond ophangen!
 3. De aansprakelijkheid van Verlichting van Toen is steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Verlichting van Toen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Verlichting van Toen uitgegaan is van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Verlichting van Toen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan:
  – Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
  – Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover  
  Verlichting van Toen aantoont dat deze hebben geleid tot beperking van directe schade;
  – Verlichting van Toen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Volledig eigendom van alle door Verlichting van Toen aan u verkochte en geleverde producten blijft bij Verlichting van Toen zolang de volledige verkoopprijs niet is voldaan.

 

Artikel 14: Toepasselijkheid recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Verlichting van Toen en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leiden kennis, tenzij Verlichting van Toen er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 3. Verlichting van Toen behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden aan te passen.

 

Verlichting van Toen

Rijksweg 85

6998 AG Laag-Keppel

+31 (0)6 2547 6267

info@verlichtingvantoen.nu

KvK nummer: 69274606
BTW nummer: 8578 12 208 B01
IBAN: NL35RBRB 0706 30 54 85
ten name van Verlichting van Toen
01-08-2017, Laag-Keppel